Znalezionych wyników: 437
Piekary ?l?skie Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Strefa p?atnego parkowania (?)
kamilw

Odpowiedzi: 83
Wyświetleń: 49441

PostForum: Komunikacja   Wysłany: 2012-09-04, 11:39   Temat: Strefa p?atnego parkowania (?)
Takich terenów jest wi?cej, a rozmawia? z w?a?cicielami zawsze mo?na.

SPP sama w sobie jest ok, nie mam nic przeciwko, jednak w kontek?cie tego, ?e na pocz?tek niczego nie proponuje si? mieszka?com "na os?od?", ewentualna decyzja o SPP wydaje si? nie do ko?ca trafiona.

Szczególnie jak mówi si?, ?e SPP, to cz??? ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych, nie dodaj?c, ?e te p?atne parkingi, to b?dzie jedna z niewielu rzeczy (a w zasadzie g?ówna), do której ta karta przyda si? w Piekarach.

Najpierw powinno si? zorganizowa? miejsca parkingowe i uporz?dkowa? stan obecny, zaproponowa? mieszka?com pewne u?atwienia i korzy?ci, a nast?pnie wprowadza? op?aty za parkowanie.

Oczywiste jest, ?e narzucanie kolejnych op?at mieszka?com powoduje frustracj? i nerwy. Bo co? Nie ma gdzie parkowa?, a jeszcze trzeba p?aci?. Poza tym argument o rotacji samochodów do mnie nie trafia, bo je?eli parkuj? samochód, bo musz?, na np. 3 godziny, to parkomat nie sprawi, ?e swoj? 3godzinn? spraw? za?atwi? w godzin? i odjad?.

A je?eli chodzi o parkowanie przy posesjach czy parkowanie (zajmowanie miejsc) przez mieszka?ców pobliskich posesji - by? mo?e nale?y wyznaczy? specjalne miejsca parkingowe, tak aby mieszka?cy posesji nie zastawiali samochodami parkingów dla interesantów np. w centrum.

Na pewno wprowadzanie op?at i tylko tego nie jest dobrym rozwi?zaniem.

Jeszcze a propos parkingów i sytuacji w mie?cie - we?my taki Zjazd Kobiet lub Zjazd M??czyzn - gdyby nie przymykanie oka na samochody zostawiane na trawnikach, placach zabaw i gdzie si? da, to dobre pieni?dze mo?na zgarn?? z mandatów za ?amanie przepisów. Oczywi?cie nikt si? nie interesowa? t? spraw?, bo zjazd to zjazd, jest raz na rok, to raz w roku przepisy ?ama?/nagina? kierowcy mog?.

Je?eli organizuje si? tego typu imprezy, to nale?a?oby najpierw przygotowa? infrastruktur?. A poza tym nie wpuszcza si? samochodów na osiedlowe tereny zielone, trawniki itp. W przypadku po?aru, wypadku czy czegokolwiek ?adne s?u?by nie by?by w stanie dotrze? do niektórych miejsc. Chyba, ?e ?mig?owcami. Powinno si? wyznaczy? strefy parkowania poza centrum, a do centrum ludzi powinny dowozi? tylko autobusy.
A wielu kierowców-pielgrzymów najch?tniej wjecha?oby samochodami pod o?tarz.
Tak?e tyle w temacie parkowania ode mnie obecnie :)
  Temat: Gie?da - sprzedam, kupi?, zamieni?
kamilw

Odpowiedzi: 117
Wyświetleń: 58642

PostForum: Og?oszenia   Wysłany: 2012-09-03, 13:05   Temat: Gie?da - sprzedam, kupi?, zamieni?
Witam,

mam do sprzedania niewiele u?ywany namiot handlowy (profesjonalny), wymiary 2 m x 2 m. Stan bardzo dobry, komplet sk?adany do niedu?ego worka. W sam raz na handel na imprezach ró?nego typu, na targach, rynkach i nie tylko.

Atrakcyjna cena to dodatkowa zaleta :-)

Zainteresowanych prosz? o kontakt pod nr telefonu 535-000-202
  Temat: Autostrada A1
kamilw

Odpowiedzi: 78
Wyświetleń: 68698

PostForum: Komunikacja   Wysłany: 2012-08-19, 14:37   Temat: Autostrada A1
Widocznie. I dobrze. Praktyka czyni mistrza :)
  Temat: Remonty / budowy dróg w Piekarach
kamilw

Odpowiedzi: 86
Wyświetleń: 46525

PostForum: Komunikacja   Wysłany: 2012-08-19, 14:36   Temat: Remonty / budowy dróg w Piekarach
marew, niestety musz? si? z Tob? zgodzi?. Miejmy nadziej?, ?e to nie koniec prac. Zamiast asfaltu na ca?ym odcinku, porobiono placki, co prawda na szeroko?? jezdni, jednak pomini?to niektóre, istotne miejsca, gdzie stan nawierzchni jest z?y.
  Temat: Autostrada A1
kamilw

Odpowiedzi: 78
Wyświetleń: 68698

PostForum: Komunikacja   Wysłany: 2012-08-18, 22:45   Temat: Autostrada A1
To uk?on w stron? miasta, gdy? te dodatkowe oznaczenia nie s? wymagane, z tego co wiem. Ale dobrze, fajnie ?e b?d?.
  Temat: Mistrzostwa Polski StrongMan 2012
kamilw

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 4825

PostForum: Og?oszenia   Wysłany: 2012-08-08, 17:25   Temat: Mistrzostwa Polski StrongMan 2012
MephiR napisał/a:
ridingclub napisał/a:
Przy zakupie 50 biletów i wi?cej - rabat 20%

Raczej niewielu z niego skorzysta :P . Kto zbierze tak? grup?? :O


Jakby si? spiekar.pl zorganizowa?o dobrze, to by by?o te 50... ;)
  Temat: KWK Piekary
kamilw

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 7336

PostForum: Inwestycje   Wysłany: 2012-07-21, 22:22   Temat: KWK Piekary
Rozumiem, ?e "nowego centrum miasta" planowanego na terenach kopalni jednak za szybko nie b?dzie? :-)
  Temat: Rynek w Piekarach
kamilw

Odpowiedzi: 59
Wyświetleń: 39517

PostForum: Inwestycje   Wysłany: 2012-07-09, 23:21   Temat: Rynek w Piekarach
W tym miejscu mo?e by? taki skwer, ?adny, z fontann?, ale nie mo?e to by? ?aden rynek miejski. Ja w tej kwestii si? ju? wypowiada?em :)
  Temat: Handel noc? w Piekarach
kamilw

Odpowiedzi: 44
Wyświetleń: 32098

PostForum: Ogólnie o Piekarach   Wysłany: 2012-07-08, 20:03   Temat: Handel noc? w Piekarach
No masz s?uszno?? i w wielu przypadkach tak to w?a?nie wygl?da. W ogóle s?ysza?em pog?oski, ?e maj? by? jakie? odgórne przepisy ustawowe zwi?zane z ograniczeniem dost?pu do alkoholu i ma to zahacza? w?a?nie o handel trunkami :) Ale nie wiem o co chodzi dok?adnie, mam zamiar poszuka? i si? rozezna?.

Co do Piekar, pisa?em ?e mnie osobi?cie nie przeszkadza ograniczenie (ale w pierwotnej wersji), bo dla mnie nie ma ono wi?kszego znaczenia. Jednak rozumiem, ?e wielu mieszka?ców chce kupowa? pó?nym wieczorem. Trzeba te? bra? pod uwag? "atrakcyjno??" miasta. Sklepy dla mnie na to nie wp?ywaj?, jak pisa?em.
Co do lokali gastronomicznych - ograniczenia s? zbyt restrykcyjne.

Ciekawe jak b?d? wygl?da?y imprezy miejskie i o której si? b?d? ko?czy?. I jak b?dzie tam ze spo?yciem alkoholu ;)
  Temat: Handel noc? w Piekarach
kamilw

Odpowiedzi: 44
Wyświetleń: 32098

PostForum: Ogólnie o Piekarach   Wysłany: 2012-07-08, 13:10   Temat: Handel noc? w Piekarach
Na uwolnienie godzin handlu bym nie liczy?, jak pisa?em wcze?niej, lepiej zrobi? to stopniowo. Trzeba zobaczy? jakie to b?dzie przynosi?o efekty. Bierzmy pod uwag? g?os przeciwników takich rozwi?za?. Trzeba ich stanowisko uwzgl?dni? albo przekona?, ?e wszystko b?dzie w porz?dku, gdy ka?dy sklep i lokal b?dzie móg? pracowa? 24h/dob?.

Ca?y czas mam w?tpliwo?ci, co do sklepów znajduj?cych si? w budynkach mieszkalnych. Tam, gdzie s? skargi mieszka?ców, trzeba na to zareagowa?. Ograniczenie godzin handlu, to taka pierwsza my?l. Bior?c pod uwag? argumenty takich mieszka?ców, trudno si? z nimi nie zgadza?.

Obecna uchwa?a wprowadza jednak zbyt du?e ograniczenia. Dlatego najlepiej b?dzie obecnie wypracowa? rozwi?zanie po?rednie.

A mo?e w okresie letnim powinno si? wprowadzi? inny czas pracy lokali gastronomicznych - wyd?u?y? godziny. Uk?on w stron? mieszka?ców, którzy by sobie tego ?yczyli.
  Temat: Referendum w Piekarach? W Bytomiu si? uda?o
kamilw

Odpowiedzi: 29
Wyświetleń: 18949

PostForum: Polityka i w?adza   Wysłany: 2012-07-06, 23:01   Temat: Referendum w Piekarach? W Bytomiu si? uda?o
Macie zamiar liczy? "szable"? :)
  Temat: Handel noc? w Piekarach
kamilw

Odpowiedzi: 44
Wyświetleń: 32098

PostForum: Ogólnie o Piekarach   Wysłany: 2012-07-06, 11:57   Temat: Handel noc? w Piekarach
DYDAK23 napisał/a:
http://www.facebook.com/events/318733014887086/


Swoj? opini? wyrazi?em ju? na FB, po tym, co tam przeczyta?em. Tak?e jeszcze raz proponuj? wszystko przemy?le? i nie robi? nic na hurra :)
  Temat: Szko?y w Piekarach
kamilw

Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 11995

PostForum: Ogólnie o Piekarach   Wysłany: 2012-07-04, 22:11   Temat: Szko?y w Piekarach
Jeszcze ?eby te wska?niki maturalne przek?ada?y si? na wiedz? oraz na to, jak Ci ludzie np. po LO radz? sobie na studiach... ilu z nich ko?czy edukacj? po 1 lub 2 semestrze, zawalaj?c np. fizyk? lub matematyk? (Politechniki).

Tak?e gratulowa? nale?y, jednak traktowa?bym te matury ostro?nie. Jestem zwolennikiem egzaminu maturalnego, jednak jego forma i sposoby oceniania s? dla mnie nie do zaakceptowania. Obni?anie wymaga? dla podbicia statystyk to nie jest droga ku lepszemu.
  Temat: Handel noc? w Piekarach
kamilw

Odpowiedzi: 44
Wyświetleń: 32098

PostForum: Ogólnie o Piekarach   Wysłany: 2012-07-04, 22:05   Temat: Handel noc? w Piekarach
Kurde, widz? ?e koncepcja od tej, z któr? zapozna?em si? jaki? czas temu, uleg?a zmianie i to sporej. W??czenie w zakaz ogródków i lokali gastronomicznych to ju? przesada (o ile widz? to skrócono jeszcze bardziej godziny zamkni?cia).

No có?, oka?e si? czy sprawa zostanie zbombardowana przez niezadowolonych na tyle, aby zosta?a ponownie rozpatrzona i wprowadzono poprawki. Jednak nie s?dz?, aby miasto wycofa?o si? z obecnej uchwa?y.

Uzasadnienie:

Tre?? uzasadnienia dla uchwa?y

Kto si? zgadza, a kto nie z takim uzasadnieniem? :)
  Temat: Marsze w obronie TV Trwam
kamilw

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 5227

PostForum: Kraj i region   Wysłany: 2012-07-04, 19:36   Temat: Marsze w obronie TV Trwam
Od jakiego? czasu odbywaj? si? w kraju marsze w obronie telewizji Trwam, wolnych mediów.
Ostatnio taki marsz odby? si? np. w Tarnowskich Górach. Co my?licie o tego typu inicjatywach? Ma to sens? Jak to odbieracie?
 
Strona 1 z 30
Skocz do:  


  Facebook

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Theme by: PatrykSpec | bilety lotnicze | bilety autokarowe | kino Bytom


Wszelkie Prawa Zastrzeżone, (c) Zeld Strona Główna | Pomoc