Poprzedni temat «» Następny temat
Strefa p?atnego parkowania (?)
Autor Wiadomość
olowpb 


Posty: 56
Skąd: z Bytomia
Wysłany: 2012-09-03, 20:04   

aro napisał/a:
Ko?o alaski a? do ul. Chopina jest tyle wolnego terenu - czemu miasto nie zrobi tam parkingu ?
Chyba, ?e tam te? ma powsta? jaki? market :lol2:

Chyba do Sobieskiego jak ju?.
Poza tym ten teren nie jest w 100% miasta zatem nie mo?e inwestowa? na nim je?li nie ma pe?nej w?asno?ci.
 
 
kamilw Wiek: 33
Posty: 437
Skąd: Centrum
Wysłany: 2012-09-04, 11:39   

Takich terenów jest wi?cej, a rozmawia? z w?a?cicielami zawsze mo?na.

SPP sama w sobie jest ok, nie mam nic przeciwko, jednak w kontek?cie tego, ?e na pocz?tek niczego nie proponuje si? mieszka?com "na os?od?", ewentualna decyzja o SPP wydaje si? nie do ko?ca trafiona.

Szczególnie jak mówi si?, ?e SPP, to cz??? ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych, nie dodaj?c, ?e te p?atne parkingi, to b?dzie jedna z niewielu rzeczy (a w zasadzie g?ówna), do której ta karta przyda si? w Piekarach.

Najpierw powinno si? zorganizowa? miejsca parkingowe i uporz?dkowa? stan obecny, zaproponowa? mieszka?com pewne u?atwienia i korzy?ci, a nast?pnie wprowadza? op?aty za parkowanie.

Oczywiste jest, ?e narzucanie kolejnych op?at mieszka?com powoduje frustracj? i nerwy. Bo co? Nie ma gdzie parkowa?, a jeszcze trzeba p?aci?. Poza tym argument o rotacji samochodów do mnie nie trafia, bo je?eli parkuj? samochód, bo musz?, na np. 3 godziny, to parkomat nie sprawi, ?e swoj? 3godzinn? spraw? za?atwi? w godzin? i odjad?.

A je?eli chodzi o parkowanie przy posesjach czy parkowanie (zajmowanie miejsc) przez mieszka?ców pobliskich posesji - by? mo?e nale?y wyznaczy? specjalne miejsca parkingowe, tak aby mieszka?cy posesji nie zastawiali samochodami parkingów dla interesantów np. w centrum.

Na pewno wprowadzanie op?at i tylko tego nie jest dobrym rozwi?zaniem.

Jeszcze a propos parkingów i sytuacji w mie?cie - we?my taki Zjazd Kobiet lub Zjazd M??czyzn - gdyby nie przymykanie oka na samochody zostawiane na trawnikach, placach zabaw i gdzie si? da, to dobre pieni?dze mo?na zgarn?? z mandatów za ?amanie przepisów. Oczywi?cie nikt si? nie interesowa? t? spraw?, bo zjazd to zjazd, jest raz na rok, to raz w roku przepisy ?ama?/nagina? kierowcy mog?.

Je?eli organizuje si? tego typu imprezy, to nale?a?oby najpierw przygotowa? infrastruktur?. A poza tym nie wpuszcza si? samochodów na osiedlowe tereny zielone, trawniki itp. W przypadku po?aru, wypadku czy czegokolwiek ?adne s?u?by nie by?by w stanie dotrze? do niektórych miejsc. Chyba, ?e ?mig?owcami. Powinno si? wyznaczy? strefy parkowania poza centrum, a do centrum ludzi powinny dowozi? tylko autobusy.
A wielu kierowców-pielgrzymów najch?tniej wjecha?oby samochodami pod o?tarz.
Tak?e tyle w temacie parkowania ode mnie obecnie :)
_________________
Polak nie pyta ilu jest wrogów, tylko gdzie oni s?!
 
 
olowpb 


Posty: 56
Skąd: z Bytomia
Wysłany: 2012-10-25, 20:10   

No i temat SPP wchodzi w decyduj?c? faz?.
Obecnie projekt jest przedstawiony Komisji Gospodarki RM.

Mia?em okazj? przez krótk? chwil? przeczyta? tre?? tej uchwa?y i regulaminu.
I powiem szczerze, ?e jak wejdzie w ?ycie w obecnym kszta?cie to jest dusza szansa na unikni?cie op?at.
Mam wra?enie ?e autor / autorzy w ogóle nie znaj? specyfiki SPP jak równie? nie zapoznali si? z uchwa?ami i regulaminami SPP o?ciennych miast, np Bytomia, Chorzowa czy Katowic.

Generalnie mo?na "pogratulowa?" takiego podej?cia.

A najlepsze jest to ?e gazeta miejska Twoje Piekary zach?ca do:
Cytat:
Zg?aszajcie swoje uwagi i propozycje na adres redakcji. Podzielimy si? nimi z w?adzami miasta. O ciekawszych napiszemy.

Pytanie do czego mam zg?asza? swoje uwagi i propozycje skoro tekstu projektu uchwa?y nie ma w internecie?
 
 
ASdz 


Posty: 2
Skąd: Piekary ?l
Wysłany: 2012-11-07, 00:16   

Parkomaty maj? powsta? na Wyszy?skiego i Bytomskiej. Odsy?am do piekaryslaskie.naszemiasto.pl

Co do pytania do czego masz si? odsy?a?... Chyba musisz i?? na sesj? :P
 
 
olowpb 


Posty: 56
Skąd: z Bytomia
Wysłany: 2012-11-14, 12:28   

Pojawi?a si? informacja o konsultacjach spo?ecznych w sprawie SPP oraz zarz?dzenie wraz z projektem uchwa?y:
-> Konsultacje
Projekt uchwa?y

Konsultacje trwaj? ca?e 2 - s?ownie: dwa dni :co3: do pi?tku 16.11.2012 r.
 
 
McFly Wiek: 31
Posty: 35
Skąd: os.Wschód
Wysłany: 2012-11-15, 18:24   

Strefa parkowania obejmie ulic? ?wirki i ja nie chce widzie? co b?dzie si? dzia?o na tych wolnych od op?at, ulicy Ko?ciuszki oraz na ty?ach Urz?du Skarbowego i Biblioteki Miejskiej.
Jak dobrze przeczyta?em projekt uchwa?y to do uczestników konsultacji nie nale?? mieszka?cy ?
 
 
Krzychu Posty: 69
Skąd: Piekary ?l?skie
Wysłany: 2012-11-27, 13:26   

No có?, temat jest kontrowersyjny, linie podzia?ów przebiegaj? wyj?tkowo niekoniecznie wzd?u? podzia?ów klubowych (politycznych), a konsultacje zosta?y zrobione w taki sposób, ?e konsultacji nie by?o.

Pisa?em kilka razy na ten temat, ale efektu to nie przynios?o.
_________________
Krzysztof Turza?ski
www.krzysztofturzanski.pl
 
 
obserwator23 
Jerzy KozeraPosty: 360
Skąd: Koz?owa Góra
Wysłany: 2012-12-20, 22:27   P?atne strefy parkowania - kto za- kto przeciw

Radni Klubu Nasze Piekary na XXIV sesji przeg?osowali wprowadzenie stref p?atnego parkowania w naszym mie?cie.Uchwa?e uzasadniono "licznymi sygna?ami klientów placówek handlowych", którzy domagali sie takiego rozwiazania.Chcia?bym aby owi "klienci" uzasadnili na forum dlaczego domagali si? takowego rozwi?zania. Oczywi?cie jak ka?dy mieszkaniec maja prawo g?osu.
_________________
OBSERwator23- JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
P ?l 


Posty: 593
Skąd: MHN
Wysłany: 2012-12-20, 23:53   

Liczni klienci, liczni pasa?erowie, liczni mieszka?cy... stary numer. A jak by przysz?o co do czego to b?d? jak yeti, wszyscy o nich mówi?, a nikt ich nie widzia?.
 
 
MephiR Wiek: 29
Posty: 415
Skąd: Bytom
Wysłany: 2014-01-17, 10:31   

No to ju? wiemy ile b?dzie kosztowa? parkowanie w Piekarach.

Twoje Piekary napisał/a:
Parkomaty z po?lizgiem
Strefa P?atnego Parkowania ruszy na wiosn?

Przy ulicach Bytomskiej, Wyszy?skiego i Wigury pojawia?y si? skrzynie, w których niebawem zainstalowane zostan? parkomaty. To sygna?, ?e w Piekarach ?l?skich ju? nied?ugo zacznie funkcjonowa? Strefa P?atnego Parkowania. System, który ma niemal roczne opó?nienie ma ruszy? wiosn?. W sumie zostanie uruchomionych osiemna?cie parkomatów. W strefie znalaz?y si? ulice: Wigury – od skrzy?owania z ul. Bytomsk? do wysoko?ci budynku nr 10; ul. Bytomska – od skrzy?owania z ul. ?wirki do skrzy?owania z ul. Prymasa Wyszy?skiego; ul. Bytomska – od skrzy?owania z ul. Prymasa Wyszy?skiego do skrzy?owania z ul. 1 Maja, ul. Prymasa Wyszy?skiego – od skrzy?owania z ul. Bytomsk? do wysoko?ci budynku nr 55; ul. Bytomska – na odcinku od budynku nr 151 do skrzy?owania z ul. Pod Lipami; ul. Bytomska – na odcinku od budynku nr 184 do skrzy?owania z ul. Konstytucji 3 Maja. Ile b?dziemy p?aci? za parkowanie w wyznaczonych strefach? Zgodnie z uchwa?? Rady Miasta za pierwsze pó? godziny postoju b?dzie to 50 groszy. Za godzin? stania pobierana b?dzie z?otówka. Za drug? godzin? postoju zap?acimy 1,20 z?, za trzeci? – 1,40 z?, a za czwart? i ka?d? kolejn? godzin? postoju – 1 z?. Brak op?aty spowoduje, ?e trzeba b?dzie zap?aci? dodatkowo 50 z? w miejscach wskazanych przez kontrolerów. Oni sami nie b?d? mieli prawa pobierania jakichkolwiek op?at, ale b?d? mogli nasze auto sfotografowa?. Jak si? oblicza stworzenie Stref P?atnego Parkowania obejmie ok. 300 miejsc parkingowych. Zarówno strefy, jak i miejsca parkingowe i parkomaty b?d? oznakowane w sposób bardzo widoczny. Nie zap?ac? za postój w wyznaczonych Strefach P?atnego Parkowania kierowcy m.in. pojazdów uprzywilejowanych (np. pogotowia). Strefa P?atnego Parkowania b?dzie wolna od op?at w soboty od godz. 14.00 do poniedzia?ku do godz. 8.00. Kierowcy zatrzymuj?cy si? w takiej strefie b?d? zobowi?zani do bezzw?ocznego uiszczenia op?aty i umieszczenia kwitu potwierdzaj?cego ten fakt za szyb? auta, w miejscu widocznym dla osoby kontroluj?cej stref?. Uruchomienie Strefy P?atnego Parkowania ma wymusi? wi?ksz? rotacj? parkuj?cych samochodów. Wiadomo, ?e kiedy trzeba za co? dodatkowo p?aci?, to nie jest to dobra informacja, ale i w miastach o?ciennych takie strefy funkcjonuj?. Ne jest ?atwo o miejsce do parkowania w centrum. Najgorzej wygl?da to na Wyszy?skiego. Mo?e ten system w jakim? stopniu uporz?dkuje sytuacj? – mówi Wojciech Majchrzak. Parkomaty to tak?e efekt wdro?enia ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych. Wykupimy w nich bilet na postój albo za gotówk?, albo w?a?nie za pomoc? ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych. Ca?y system jest finansowany g?ównie ze ?rodków unijnych. Jego uczestnikami s? gminy cz?onkowskie Komunikacyjnego Zwi?zku Komunalnego Górno?l?skiego Okr?gu Przemys?owego oraz miast Tychy i Jaworzno. Karta umo?liwi nie tylko regulowanie nale?no?ci za postój samochodu, ale te? za us?ugi komunikacyjne, kulturalne, rekreacyjno-sportowe i biblioteczne oraz pozwoli na niektóre inne bezgotówkowe p?atno?ci. Karty te b?dzie mo?na nabywa? i do?adowywa? w wyznaczonych do tego punktach (modu?ach i automatach), których wykaz znajduje si? na internetowej stronie: www.kartaskup.pl. Tam wchodzimy w zak?adk?: „Gdzie skorzystamy z karty ?KUP”. Nast?pnie z menu znajduj?cego si? po lewej stronie wybieramy „Gmin?” (Piekary ?l?skie) i „Typ urz?dzenia”. Zaznaczamy je, a nast?pnie po prawej stronie otrzymamy wykaz, gdzie b?d? np. zamontowane parkomaty oraz adresy zamontowanych automatów do?adowania kart ?KUP.

http://www.twojepiekary.p...ty-z-poslizgiem
_________________
Blog o Bytomiu
 
 
obserwator23 
Jerzy KozeraPosty: 360
Skąd: Koz?owa Góra
Wysłany: 2014-01-18, 21:55   

Za wprowadzeniem stref p?atnego parkowania w naszym mie?cie g?osowali radni: Cisek, Boro?, Duda, Adamczyk, Seweryn, Iskanin, Krauza, Wieczorek, Wymys?o, Szewczyk,Kierok, Gowarzewski, Cichy, Kossakowska, Lisi?ska-Kotowicz. Przeciwko g?osowa? Klub Turza?skiego.
_________________
OBSERwator23- JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
georg111 


Posty: 521
Skąd: Piekary Wielkie
Wysłany: 2014-02-03, 00:08   

To,?e b?dziemy "dojeni" z kasy - trudno.Ale mogliby chocia? zrezygnowac z tej soboty.

ps.Ciekawe kiedy Polo Market za?o?y szlaban.
 
 
Gizela 


Wiek: 31
Posty: 174
Skąd: Szarlej
Wysłany: 2014-02-05, 14:01   

Op?aty za parkowanie w soboty to rzeczywi?cie pomy?ka. Nie przypominam sobie, aby w jakimkolwiek innym mie?cie w GOP trzeba p?aci? za postój tego dnia.

Odno?nie Polo Marketu, to Biedronka na ?u?yckiej w Bytomiu jaki? czas temu postawi?a szlaban. Bardzo szybko go jednak rozwalono...
 
 
P ?l 


Posty: 593
Skąd: MHN
Wysłany: 2014-02-05, 14:25   

Pod Biedronk? na Wyszy?skiego szlaban ju? stoi.
 
 
georg111 


Posty: 521
Skąd: Piekary Wielkie
Wysłany: 2014-02-05, 15:23   

P ?l napisał/a:
Pod Biedronk? na Wyszy?skiego szlaban ju? stoi.

Kilka miesi?cy ju? jest.
Natomiast szlaban postawiona za Fi?l?.Ciekawe,ze nie ma tam ?adnego czytnika wi?c plac b?dzie dla wybranych.
 
 
Pani Reklama


Wiek: 100
Posty: 50 000
Skąd: SPIekar
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


  Facebook

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Theme by: PatrykSpec | bilety lotnicze | bilety autokarowe | kino Bytom


Wszelkie Prawa Zastrzeżone, (c) Zeld Strona Główna | Pomoc